De afgelopen twee jaar ontwikkelde Vilans, in samenwerking met PPP-zorg, de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) binnen het programma Waardigheid en trots (W&T). Een verbeterprogramma dat training en coaching combineert met gebruiksvriendelijke software. Want in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg gaat steeds meer aandacht uit naar échte kwaliteitsverbetering. Daarmee lijkt de tijd van enkel meten en verantwoorden gelukkig achter ons.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt van zorginstellingen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de verzamelde meetinformatie. Dit is echter lang niet altijd makkelijk. PPP-zorg (Positive Perception Program) kan uw organisatie hierin ondersteunen met de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC). Zie ook de PPP-zorg KVC factsheet.

Download: Evaluatie eerste ronde binnen KVC in het Hooge Heem

Zorginstelling het Anker enthousiast over de effecten van de KVC! PPP-zorg levert de software en de implementatie begeleiding.

Zorginstelling SVRO over het werken met de KVC, ondersteund door PPP-zorg begeleiding en software: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/svro-ouderenzorg-proeft-succes-kwaliteit-verbetercyclus/

Wat is de KVC?
Met de KVC hebben zorgteams en managers een hulpmiddel in handen om de kwaliteit van zorg en leven van bewoners in korte tijd te verbeteren. Het is een compleet pakket dat elke schakel in het proces onder de loep neemt en dat inzichtelijk maakt waar verandering mogelijk is. De KVC is praktisch en meetbaar. Het traject start met de Verbetermeting 360

De Verbetermeting 360
De Verbetermeting 360 is een digitale vragenlijst per doelgroep (bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers in het primair proces, teamleiders, behandelaren en MT leden). De vragenlijst bestaat uit stellingen over de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De antwoordcategorieën bestaan uit smileys. De Verbetermeting 360 geeft een beeld van hoe de verschillende doelgroepen kwaliteit van zorg en leven (en randvoorwaarden) ervaren. De resultaten van de vragenlijst geven medewerkers inzicht in de beleving van de kwaliteit van zorg en leven op de afdeling vanuit het perspectief van bewoners, familie, vrijwilligers en het eigen team. U kunt het inzetten als nulmeting en als tussentijds meetinstrument. De informatie uit de Verbetermeting 360 kan worden geaggregeerd naar locatie- en organisatieniveau.

De Verbeterdialoog
Verbeterdialoog: een gesprek om tot gemeenschappelijke normen en verbeteracties te komen
De uitkomsten van de Verbetermeting 360 worden met medewerkers, vrijwilligers, bewoners en familie besproken en er wordt gereflecteerd op kwaliteit (normen). Op basis van de uitkomsten kiest het team zelf verbeterthema’s. Hiermee wordt het eigenaarschap van de leer- en verbetercyclus bij de teams neergelegd. De Verbeterdialoog is de kern van de Verbetercyclus. Dit onderdeel komt voortdurend terug. In gesprekken wordt de verbinding gemaakt tussen de bewoners, de medewerkers en de organisatie. De resultaten van de Verbetermeting zijn op teamniveau inzichtelijk in een resultatenmonitor en worden op doelgroep niveau vergeleken. In de teambijeenkomst bespreken de teamleden de uitkomsten en de (gehanteerde) normen. Deze worden gerelateerd aan de professionele normen en aan de visie en missie van de organisatie over goede en veilige zorg.

De Verbeterapp
Verbeterapp: hulpmiddel bij het kort-cyclisch verbeteren van kwaliteit
Het team gaat vervolgens zelf aan de slag met het kort-cyclisch verbeteren op de gekozen verbeterthema’s. Aan de hand van maximaal negen vragen kan het team deze verbeterthema’s nader onderzoeken. Dit gebeurt met behulp van de verbeterapp op een tablet of PC. Met de uitkomsten gaat het team kort-cyclisch verbeteren. Door de vragen in de loop van de tijd nogmaals af te nemen, worden verbeteringen gemonitord en zichtbaar gemaakt.
Zie ook https://www.waardigheidentrots.nl/themas/leren-en-verbeteren-van-kwaliteit/kwaliteit-verbetercyclus/ om concrete voorbeelden en resultaten van het werken met de PPP-zorg kwaliteit Verbetercyclus.